Designer integrante do “Who’s Who in Design 2003”

ONO, Maristela Mitsuko. In: Akira Harada (chefe do comitê organizador); Tsutomu Yamauchi; Shiro Aoki; Fumio Okura; Taketo Kurokawa; Kazuo Sugiyama; Yoshio Shimizu; Tshikazu Kato. (Org.). Who’s Who in Design 2003: the data base of organizations, designers, researchers and organizers. 1ed. Tsukuba: Matsueda Printing Co. Ltd., 2003, v. , p. 274-274.